Communicatieplan

Hieronder treft u een veelzijdig communicatieplan aan dat u kunt gebruiken om (projecten in) de parochie beter zichtbaar te maken. De onderdelen zijn aanklikbaar.

 

Hulpmiddelen om de parochie als organisatie te analyseren (interne analyse):
 1. Historie van de parochie, rekening houdend met fusies
 2. Is er een bepaalde spiritualiteit in de parochie? Denk aan Patroonheiligen, aanwezigheid van kloostergemeenschappen en nieuwe bewegingen.
 3. Breng de huidige communicatiemiddelen in beeld
 4. 7S-model
 5. Diaconale persoonlijkheid c.q. identiteit/DNA van de parochie.

Hulpmiddelen om de omgeving van de parochie te analyseren (externe analyse):

 1. DESTEP-analyse
Een goed hulpmiddel om resultaten uit de interne en externe analyse tegen elkaar uit te spelen, is de SWOT-analyse. Hieruit blijken de strategische opties.
 
 

Overige methoden
Specifieke hulpmiddelen (bijvoorbeeld bij diaconie):

 

Niet elk probleem is met een communicatieplan op te lossen. Maak daarom onderscheid tussen bredere organisatieproblemen (bijvoorbeeld 'onvoldoende opbrengsten kerkbijdrage' en communicatieproblemen (bijvoorbeeld: 'onze teksten worden niet gelezen').

Bij wie moet ons verhaal tussen de oren komen? Wat is hun huidige kennis, houding en gedrag ten aanzien van het gewenste gedrag? Zijn er factoren die gewenst gedrag beïnvloeden? En, ook meenemen: wie zijn de stakeholders (andere belanghebbenden bij het probleem). Het is waarschijnlijk dat er meerdere doelgroepen zijn. Onderscheid deze.

Dus: met wie communiceren wij en hoe communiceren zij?

Stakeholders

Naast doelgroepen onderscheiden we ook stakeholders: dit zijn betrokken partijen met wie we rekening moeten houden of aan wie we verantwoording af te leggen hebben. Ze zijn vaak in een diaconaal project ook doelgroep als je projectdoelen voor deze groep hebt. Denk bijvoorbeeld aan parochianen die hun betrokkenheid soms als roeping of missie zien. Zie ook de stakeholdersanalyse voor meer achtergrondinformatie.

Zuiver doelgroepenZowel doelgroep als stakeholderZuiver stakeholders
 • fondsen,
 • omwonenden, etc.

 

Wat moet er worden bereikt qua communicatie? Denk aan gewenste veranderingen op het gebied van kennis, houding en gedrag. Bijvoorbeeld: “Binnen 1 maand alle parochiekernen op de hoogte van..”(kennis) of “2 jongeren betrekken die meedenken over jongerenpagina” (houding). Een hulpmiddel om communicatiedoelen te bepalen is de Trap van Quirke (afbeelding). In de regel geldt: hoe hoger de communicatieambitie (ofwel verandernoodzaak), hoe interactiever - en dat is meestal persoonlijker - de vorm van communicatie moet zijn om de gewenste verandering te bereiken.

Je kunt ook denken in termen van meebeslissen, meedenken, meeweten en meedoen. Per doelgroep en stakeholder kan dit anders zijn. Zorg dat je duidelijk bent in wat je van mensen vraagt en dat je consistent bent (vraag niet de ene keer veel tijd, terwijl je dezelfde groep de andere keer niet informeert). Realiseer je dat tijd die mensen investeren in verhouding moet staan tot de mate van invloed die je ze geeft.

Formuleer doelstellingen altijd 'SMART' (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden). Een laatste punt om rekening mee te houden is dat communicatie op en tussen verschillende niveau's plaatsvindt.

Welke middelen zijn het best geschikt om met de doelgroep te communiceren? Zijn dit ook exact de middelen als die we nu al inzetten (zoals in de analyse van communicatiemiddelen is geïnventariseerd? Vastgestelde verbeterpunten per communicatiemiddel komen verderop aan de orde. Voorkom dat er vanuit de middelen gedacht wordt. Dat een bepaald middel voor handen is wil niet zeggen dat deze geschikt is. Zie ook de communicatiechecklist.

 ParochiewebsiteParochiebladhuis-aan-huisbladVideoflyerNIeuwsbriefhuisbezoekFacebook
Doelgroep        
Contactpersonen diaconale werkgroepen        
 
Stakeholders        
Parochiebestuur        
Parochiële Caritasinstelling        

 

Formuleer per doelgroep een kernboodschap. Dit is een kernachtige verwoording van wat je wilt overbrengen, zoals: “Vrijwilligerswerk geeft je voldoening” of “Ik iets minder, zij iets meer”.

Een goede oefening kan zijn om het belang van diaconie nu eens uit te leggen aan:
 • jezelf

 • een medeparochiaan;

 • je buurman,

 • een dakloze

 • de burgemeester

blijkt dat bij iedere persoon een andere formulering nodig.

Let op: Als je boodschap een rommeltje is, komt het niet over. Bij data-analyse wordt dit verschijnsel ‘gigo’, ofwel ‘garbage in - garbage out’ genoemd. Je boodschap kan op veel manieren een rommeltje zijn:

 • Taalkundig;

 • Bij een interview van de hak op de tak springen, dan weer over het ene schrijven dan weer over het andere;

Herhaling en consistentie zijn belangrijk. Als organisatie ben je net als een persoon iemand met een identiteit, waar je aan herkend kunt worden, met een eigen stijl én stokpaardjes.

Welk middel wordt waar ingezet? Een jaarplanning op een A3-spreadsheet geeft overzicht.
 
Voorbeeld:

Na de keuze voor de communicatiemiddelen te hebben gemaakt en onderbouwd, kunnen deze worden ingepland. Per week, maand, jaar wordt dan duidelijk wanneer met wie en met welk middel wordt gecommuniceerd. Neem deze mee in de (jaar)planning van het parochiebestuur en probeer zoveel mogelijk koppelingen te maken. Op deze manier passen de communicatieactiviteiten logisch in de parochiedynamiek en voorkom je dat het activiteiten worden die op zichzelf staan.

 jan.feb.maa.apr.meijun.jul.aug.sep.okt.nov.dec.
Communicatiemiddel            
Verantwoordelijk            
Budget            

 

De communicatienoodzaak is het uitgangspunt. Daarom bereken je de kosten aan het einde van het plan. Is het budget te hoog? Kijk dan opnieuw naar je communicatiedoelstellingen.

De beste manier om te weten of je communicatie is geslaagd, is als je merkt dat je er mede door je communicatie in slaagt om je doelstellingen te halen. Hou goed bij welke middelen je wanneer inzet en wat je aan reacties en effect merkt. Meten is weten!
Hoe vaak je evalueert hangt onder andere af van andere grote plannen in de parochie. Vlak voor en na de zomer bij een normale doorloop van activiteiten is gebruikelijk.

 

Parochies en communicatie

 

Andere methoden