Sint Franciscusdag 2017 in het teken van nieuwe evangelisatie

30 October 2017

“Verkondig het evangelie, desnoods met woorden.” Met deze uitspraak van de heilige Franciscus van Assisi zette Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum (SFC), de toon voor de avond op 4 oktober 2017.

De dag vond plaats in de Paulusabdij te Oosterhout waar gemeenschap Chemin Neuf woont en werkt. Ongeveer zestig mensen bezochten de avond met een gevarieerd programma van ontmoeting, lezingen en muziek. Tijdens de bijeenkomst stond Ben Hartmann ook kort stil bij het afscheid van Simon Dankers en Ad van Loveren, beiden projectmedewerkers van het SFC.

“Het hart raken”

Na een ontspannen broodmaaltijd verzorgde bisschop Liesen de aftrap. Hij stond aan de hand van de Schrift, het Woord van God stil bij het begrip evangelisatie. Evangelisatie begint met de Schrift. In de Schrift spreekt God zelf ons aan. Wanneer we het Evangelie lezen ontmoeten we Jezus Christus. De leerlingen vragen zich steeds af wie Hij eigenlijk is. Wij kennen het antwoord en weten dat Hij de Zoon van God is. Kennis is, aldus de bisschop niet genoeg: “Om te evangeliseren moeten we in het hart geraakt worden. Er moet een vuur in ons hart ontbranden. Evangelisatie is niets anders dan de liefde van God te ontdekken en anderen te laten herontdekken. Gods liefde zet ons in beweging. Deze liefde brengt vrucht voort in de werken van barmhartigheid die we voor onze broeders en zusters in nood verrichten.”

Initiatieven

Na deze lezing maakten de deelnemers kennis met verschillende initiatieven. Diaken Egbert Bornhijm presenteerde Katholiekleven.nl. Toen in 2016 duidelijk werd dat de omroep RKK verdween initieerden de Nederlandse bisschoppen hun eigen video-kanaal op YouTube. Op dit kanaal plaatst de Nederlandse kerkprovincie video´s die mensen raken. Het video-kanaal draagt actief de deugden van liefde en hoop uit, zodat kijkers gemakkelijker de stap naar het geloof zetten.

Het begint met verwondering

Diaken Frank van Gerven enthousiasmeerde de aanwezigen met zijn betoog over de mogelijkheden van kunst. Hij benadrukte het belang van verwondering. Frank: “Bij geloofscommunicatie wil je dat iemand geraakt wordt. Wanneer je dit dit doet via kunstwerken gaat het niet allereerst om kennisoverdracht, maar om het prikkelen van de verbeelding, de fantasie, de dromen.” Frank citeerde in dit verband de heilige Ignatius van Loyola die eens schreef: “de grootste wijsheid die een vrouw kan bezitten is je eigen eerste verwondering over te dragen op de volgende generatie.”

Volksvroomheid

Kapelaan Jochem van Velthoven liet zien hoe je volksvroomheid vruchtbaar maakt voor de geloofsverkondiging. “Het is een gunstige tijd.” zei hij. “Er is meer geloof onder de mensen dan je denkt. De rijkdom van het geloof is veelal ongekend maar daarom niet onbemind. Als we in staat zijn op een authentieke manier te getuigen vinden we een aandachtig gehoor. De Kerk moet zich wel laten zien.” Kapelaan Van Velthoven gaf verschillende concrete voorbeelden van de zegening van een wielerwedstrijd tot de wijding van Hubkes of Hubertusbroodjes. Dit laatste gebruik is met name in Westelijk Noord-Brabant wijd verbreid. Volgens de overlevering is de heilige Hubertus bekeerd tijdens het jagen. De verering van Hubertus is nauw verbonden met de jacht. Op die manier biedt de zegening van de Hubertusbroodjes een ingang om in gesprek te gaan over onze omgang met de natuur en de zorg van de mens voor de schepping. Dit is een vorm van catechese.

Diaconie

Diaken Vincent de Haas belichtte het thema evangelisatie vanuit de diaconie. Diaconie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van de Kerk. Hij wees erop dat volgens veel historici de Oude Kerk groeide door haar diaconale activiteit. “Het gaat bij diaconie om ontmoeting, verbondenheid en leven vanuit de liefde van God. Vanuit het gebed weten we wat ons te doen staat.” Hij illustreerde dit aan de hand van de voorbeelden van de San Egidiobeweging en de Beweging van Barmhartigheid, nauw verbonden met de Fraters van Tilburg.

KISI-kids

Last but not least maakten de aanwezigen kennis met de KISI-Kids onder leiding van Isabel de Rycke. Zij brachten vol enthousiasme enkele liederen. “Evangelisatie zit in het DNA van God´s Singing Kids,” verklaarde Isabel nadrukkelijk. “We willen namelijk Gods liefde leren kennen, onze eigen talenten ontdekken en zingen tot eer van God. Elke dag met Jezus leven en het goede nieuws verder vertellen.” De KISI-kids zijn opgericht in Oostenrijk. Isabel vertelde kort dat parochies en scholen gebruik kunnen maken van hun aanbod. De KISI-kids eindigden met de aanwezigen Gods zegen toe te zingen, de eerste voorwaarde voor een geslaagde evangelisatie.

Deelgroepen

Na de presentaties gingen de deelnemers uiteen in deelgroepen. Elk groepje ging aan de slag met een werkblad. Samen wisselden men uit over wat (nieuwe) evangelisatie was en welke sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen zij zagen in het licht van geloofsoverdracht. Een duidelijk geluid was dat evangelisatie begint bij verwondering en geraakt-zijn. Vanuit daar, wil je niets anders dan het mooie doorvertellen of goede doen. Hiervoor zijn al gelegenheden, maar deze moeten blijven (en hopelijk groeien) in de toekomst.

Impressie van de projecten

Op de boekentafel was er, naast boeken, gelegenheid om een impressie te zien van de projecten van het Sint Franciscuscentrum. Er lagen informatiebladen (projectfisches) van de projecten en er werd een slideshow getoond met enkele hoogtepunten van de activiteiten. Deze slideshow is hieronder opgenomen. (De video bevat ondertiteling die meer informatie geeft. Deze is aan en uit te zetten.)

We besloten de avond met de kerkelijke completen.