Jongeren in gesprek over samenleving, Kerk en roeping

10 July 2017

‘De Kerk is de enige plaats waar ik nooit ervaren heb dat ik er niet bij hoor, een plek waar ik altijd welkom ben’.
‘Jongeren in deze tijd hebben keuze uit ontzettend veel mogelijkheden, wat kansen biedt, maar ook spanning met zich meebrengt bij het maken van keuzes.’ ‘Het is fijn om rondom het geloof samen te komen met leeftijdsgenoten,
maar ook om zo nu en dan eens individueel een gesprek te hebben met bijvoorbeeld een priester of diaken’.
‘Het zou goed zijn als de Kerk meer (zichtbare) activiteiten heeft buiten de Kerk, waarbij juist de positieve boodschap van het katholieke geloof wordt uitgedragen.’

 

Jongerenbijeenkomst op zondag 2 juli 2017 rondom bisschoppensynode 'Jongeren'

Zomaar enkele opmerkingen van jongeren, die afgelopen zondag aanwezig waren bij de bijeenkomst rondom de bisschoppensynode over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. Ter voorbereiding op deze synode, die in oktober 2018 zal plaatsvinden, roept de paus wereldwijd jongeren op om van zich te laten horen, onder andere over de thema’s die in het voorbereidend document aan bod komen: hoe jongeren zichzelf, de samenleving en de Kerk zien, hoe zij denken, wat ze belangrijk vinden. Ook meer inhoudelijke thema’s over roeping en keuzes maken komen aan bod.

 

Samenleving, en de plek van jongeren en de Kerk hierin

Bijna vier uur lang zijn de aanwezige jongeren met elkaar hierover in gesprek geweest. Oud Vicaris Generaal Vincent Schoenmakers gaf telkens een inleiding op een thema uit het voorbereidend document, en leidde vervolgens samen met jongerenwerkster Nina Mertens het gesprek dat hieruit voortkwam. Thema’s als roeping en wereldbeeld kwamen aan bod. Na de inleiding en een verwerkingsronde, werd er met de jongeren gesproken over hoe zij ‘jongeren’ en ‘de samenleving’ definiëren. Er werd gekeken naar kansen én uitdagingen voor jongeren in de huidige samenleving. Of zij de algemene roeping naar volheid van leven en liefde herkennen, en hoe zij dat kunnen vormgeven in hun bestaan. Ook werd er gesproken over de plaats van de Kerk in de samenleving, en op welke manieren jongeren zich wel of niet verbonden voelen met de Kerk. De opvatting werd gedeeld dat, om contact met de Kerk te hebben, je écht contact moet hebben met mensen. Dit vinden de jongeren vooral onderling, op plekken waar ze andere jongeren ontmoeten, met hen over het geloof kunnen spreken, en over dingen die gaande zijn in hun leven. Maar ze zien ook het belang van het naar buiten treden, en gesprekken aangaan met andere (en anders denkende) mensen.

 

'Antenne' als hulpmiddel bij het onderscheiden van roeping

Er werd gesproken over persoonlijke roeping, dat werd uitgelegd aan de hand van het beeld van een antenne. We hebben allemaal een antenne, waarmee we – als we hem uittrekken – Gods stem van buitenaf kunnen horen. Dit kan zich op verschillende manieren aandienen. Om Hem te kunnen verstaan dienen we de juiste voorwaarden te scheppen, waaronder stilte en gebed. Daarnaast is het belangrijk bij het nemen van grote keuzes, waaronder levenskeuzes over levensstaat, werk, studie, erover te spreken met iemand anders, die je kan helpen in dit proces. De jongeren gaven aan hier inderdaad behoefte aan te hebben, en dat ze blij waren te merken dat ze niet als enigen met dit soort dingen bezig zijn.

 

Zien als Christus, tot opbouw van Kerk en samenleving

Ook werd er nog gesproken over ‘zien als Christus’, waarbij het embleem van het Heilig Jaar van Barmhartigheid werd aangehaald. Hoe zijn wij geroepen te zien als Christus? En heel concreet werd er de jongeren gevraagd hoe zij hun talenten op dit moment kunnen inzetten om iets te betekenen voor anderen en voor de Kerk. De antwoorden liepen uiteen: van na hun studie in een beleidsfunctie terecht te komen en daarin vanuit de christelijke inspiratie God en Jezus een plaats te geven, tot het doen van kleine mooie dingen voor een ander, of het starten van een jongeren/gebedsgroep. De jongeren herkennen dus de kracht die ze hebben, en de verantwoordelijkheid, om een positieve bijdrage te leveren aan de opbouw van Kerk en samenleving. Hierin zijn ze hoopvol.

 

Feestelijke BBQ

Tot slot werden de kernboodschappen van de dag gepresenteerd aan bisschop Liesen, die aan het eind van de dag aansloot en nog enkele mooie aanvullingen had. De bijeenkomst werd afgesloten met een ontspannen BBQ in de bisschopstuin, tevens ter afsluiting van het studiejaar.

 

Vervolg synode

De uitkomsten van het gesprek met de jongeren wordt samengevoegd met de input vanuit de parochies van het Bisdom Breda, en opgestuurd naar de Nederlandse Kerkprovincie. Een samenvatting van de stukken vanuit alle bisdommen wordt vervolgens naar het Vaticaan toegestuurd, waar het zal worden meegenomen bij de voorbereidingen op de bisschoppensynode.

 

Nederlandse vragenlijst synode online

Vanuit het Vaticaan is er een online vragenlijst voor jongeren opgesteld, ter voorbereiding op de synode, waarbij dezelfde thema's aan bod komen als die in het voorbereidend document. Maar dan dus in vraagvorm aan hoe jongeren dit ervaren. Sinds deze week is deze vragenlijst in het Nederlands gepubliceerd, deze is hier te vinden. Alle jongeren in Nederland worden uitgenodigd deze vragenlijst in te vullen. Katholieke jongeren, maar ook jongeren die zichzelf niet verbonden weten aan de katholieke Kerk.