Tienerwerk is relationeel: Impulsavond voor het Jongerenpastoraat

Nina Mertens 9 March 2018

De refter van het vroegere redemptoristenklooster aan de Roosendaalse Kade vormde het decor voor de impulsavond voor het jongerenpastoraat op 26 februari 2018. Uit verschillende plaatsen in het bisdom waren vrijwilligers en pastorale beroepskrachten gekomen, die leiding geven aan tiener- en jongerengroepen of dit willen gaan doen. Het was een avond van kennismaking, ontmoeting, uitwisseling en gebed.

Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom, situeerde het jongerenwerk van het bisdom binnen het kader van de Wereldkerk. Zij blikte vooruit op de komende bisschoppensynode met als thema 'Jongeren, geloof, en onderscheid van roeping'. De synode zal plaatsvinden in oktober 2018. Nina vertaalde deze uitkomsten kort naar het bisdom Breda en de beleidslijnen van bisschop Liesen, zoals hij deze in 2017 formuleerde in zijn vastenbrief. Voor gelovige jongeren in het bisdom Breda is de parochie niet noodzakelijk de eerste plaats om het geloof te beleven, al wordt deze wel op waarde geschat. Zij willen hun talenten inzetten voor de Kerk en verlangen naar een christelijke aanwezigheid in de wereld.

Na de inleiding van Nina presenteerden verschillende jongereninitiatieven zich. Nancy van der Zande en  pastoraal werkster Fredi Hagedoorn stelden de Tienergroep ´On the Move´ voor. On the Move is de tienergroep van de Lieve Vrouweparochie in Bergen op Zoom. Om de twee weken komen tieners bij elkaar op de koorzolder van de Lourdeskerk in Bergen op Zoom. Hoewel ook jongens welkom zijn, bestaat de groep voornamelijk uit meisjes van 12 tot 16 jaar. Na het vormsel kunnen tieners lid van de groep worden. De tienergroep werkt volgens de katholieke versie van Rock Solid. De avonden hebben een vaste structuur met ruimte voor spel en serieuze elementen. Elk jaar telt een aantal hoogtepunten, zoals het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, en het slotweekend. Nancy en Fredi benadrukten het belang van relationeel tienerwerk. "We gaan een relatie met onze tieners aan. We hebben aandacht voor verjaardagen en werken met een groepsapp. Daarnaast onderhouden we een goed contact met de ouders." "Ons jongerenwerk is ingebed in een beleidsvisie van de parochie," zegt Fredi Hagedoorn. "Onze parochie kent een doorlopend aanbod voor alle groepen. We geven jongeren nadrukkelijk een plaats binnen de Kerk. We laten zien dat we hen de moeite waard vinden. Als groep proberen we ook zichtbaar te zijn binnen de geloofsgemeenschap. Soms gaan we gezamenlijk naar de kerk." Nancy en Fredi spraken ook over enkele knelpunten. Zo is het moeilijk jongens aan de groep te binden en nieuwe leiders te vinden. In september bestaat de groep 12 ½ jaar, een jubileum dat gevierd zal worden.

Nina Mertens zelf verzorgde namens Roy Soeters de presentatie van RKJ Quo Vadis, de regionale katholieke jongerengroep in Oosterhout. Deze groep richt zich op jongeren tussen de 16 en 30 jaar. Roy Soeters is de oprichter van Quo Vadis. Hij is een vrijwilliger uit de Sint Catharinaparochie in Oosterhout en gegrepen door zijn ervaringen op de Wereldjongerendagen in Krakau in 2016 besloot hij iets voor jongeren te ondernemen. In het begin leidde hij de groep alleen, nu samen met diaken Stefan Lange. Diaken Lange is lid van het pastorale team van de Sint Catharinaparochie. Naast jongeren uit Oosterhout zelf, nemen ook jongeren vanuit de gemeenschap Chemin Neuf en vanuit de verdere regio deel aan de avonden. De groep komt maandelijks op zaterdagavond bij elkaar op de pastorie bij de basiliek van Sint Jan de Doper. Na de inloop om 18.30u eten de jongeren samen. Roy nodigt steeds een spreker uit. Het liturgisch jaar bepaalt de keuze voor de onderwerpen. Bij de keuze van de thema’s luistert Roy ook naar de wensen van de jongeren. Na de lezing gaan de jongeren met elkaar in gesprek over de inhoud. Ze besluiten met een gezellig samenzijn dat soms tot de kleine uurtjes kan duren. De avonden worden meestal druk bezocht door zo’n 20 tot 25 jongeren.

Als derde kwam Arjan Steltenpool uit de parochie van de H. Familie in Breda-Zuid aan het woord. Arjan is getrouwd en de vader van vier opgroeiende kinderen. Hij behoort tot de oprichters en leiders van tienergroep de Postduiven. Arjan is op verschillende manieren actief in de parochie. Zo werkte hij mee aan de peuterkerk en de vormselvoorbereiding. De Postduivengroep is ontstaan na het vormselproject van 2015. De groep komt eens in de maand/zes weken bij elkaar. Tot dusverre bij iemand thuis, maar nu het parochiecentrum gereed is komen ze hier samen. De groep bestaat uit 20 tieners in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar, waarvan er per bijeenkomst ongeveer 12 aanwezig zijn. Een team van vier personen, onder wie pastoor Lars Peetam, begeleidt de groep. Het team wil de tieners aanmoedigen en ondersteunen door hen te helpen om te groeien in geloof en in de ervaring van samen kerk-zijn. De tieners hebben zelf ook een doelstelling geformuleerd. Zij willen de vrede van Christus verspreiden door de blijde boodschap te brengen. De groep komt op zaterdag- of zondagavond bij elkaar. Ze beginnen met het bereiden van een maaltijd. Na de maaltijd komt het thema aan de orde. De avond is afwisselend. Men begint bijvoorbeeld met het kijken van een filmpje, daarna is er een spel. Iemand leest een bijbelverhaal voor, waarover de tieners in gesprek gaan. De groep besluit elke avond met een lied, begeleid met instrumenten die de groepsleden zelf meenemen. Arjan gaat ook kort in op zijn eigen rol. "Als ouder ben ik vooral faciliterend bezig en houd ik me op de achtergrond. Pastoor Lars Peetam pakt het inhoudelijk deel op."

Na deze presentaties kwam een levendige uitwisseling op gang. Uit de verschillende verhalen blijkt dat de vormselvoorbereiding cruciaal is voor het werven van nieuwe leden. Iedereen is ervan overtuigd dat de leiding moet investeren in goede relaties met de jongeren. Tienerwerk is bij uitstek relationeel en dat mag iets reflecteren van de relatie die God met ieder van ons heeft.

"De jongeren hebben ons gebed nodig," aldus Nina Mertens. "Het gebed dat de heilige Geest ons mag leiden en de harten van de jongeren opent, vormt de dragende kracht van ons werk." Daarom besluiten de deelnemers aan de avond de bijeenkomst met een kort moment van aanbidding in de kapel, waarna de gastheer, pastoor Ronald van Bronswijk van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal, de aanwezigen zegent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: boeken- en materialentafel Impulsavond)